Takimi i rradhës i Forumit Europian të Autoriteteve Mbikqyrëse të Ofruesve të Shërbimeve të Besuara (FESA) dhe ENISA

Në datat 10, 11 dhe 12 Maj 2022, Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike (AKCESK), si pjesë e ENISA Article 19 Expert Group (Agjencia Evropiane për Sigurinë Kibernetike), si dhe në cilësinë e anëtarit me të drejta të plota në Forumin Evropian të Autoriteteve Mbikëqyrëse të Ofruesve të Shërbimeve të Besuara (FESA), mori pjesë në takimin mbi ndryshimet e fundit në rregulloren eIDAS2 si dhe Direktivën NIS2.
Në këtë aktivitet morën pjesë autoritetet mbikëqyrëse në fushën e shërbimeve të besuara nga të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Anëtarët e FESA takohen rregullisht të paktën dy herë në vit, ku shkëmbejnë informacione dhe diskutojnë çështjet e bashkëpunimit ndërkombëtar ndërmjet autoriteteve mbikëqyrëse në fushën e shërbimeve të besuara.
FESA synon harmonizimin e aktiviteteve të autoriteteve mbikëqyrëse, zhvillimin e këndvështrimeve të përbashkëta për dialog me institucionet politike ose teknike, ne veçanti me Komisionin Evropian dhe institucionet e standardizimit, për të lehtësuar proceset për Komisionin Evropian në lidhje me shërbimet e besuara.

Disa nga temat më të rëndësishme të diskutuara ishin:

1. Njohja me situatën aktuale në fushën e shërbimeve të besuara dhe të sigurisë në të gjitha vendet anëtare të FESA-s

  • Raportimin vjetor mbi numrin e Ofruesve të Kualifikuar të Shërbimeve të Besuara të regjistruar në secilin vend anëtar, si dhe numrin e incidenteve kibernetike të ndodhura.

2. Diskutim mbi ndryshimet në rregulloren eIDAS2 përfshire European Digital Identity Wallet dhe zgjidhjet teknike për ofrimin e këtij shërbimi me qëllim vendosjen e kritereve te përbashkëta teknike në BE.

3. Zhvillimet e fundit teknologjike lidhur me:

  • certifikatat e kualifikuara për autentifikimin e faqeve te internetit QWAC
  • rastet kur hiqet certifikimi të pajisjeve për krijimin e nënshkrimeve elektronike te kualifikuara
  • Standardet për shërbimin e kualifikuar të ruajtjes për nënshkrimet elektronike
  •  Modulin EU Trustes Services Dashboard, funksionet e reja te shtuara

4. Diskutim mbi kërkesat dhe përgjegjësitë e ofruesit e kualifikuar të shërbimit të besuar, për garantimin e sistemeve të besueshme

5. Implementimi i standardeve ndërkombëtare të ETSI, me qëllim rritjen e nivelit të sigurisë në shërbimet e ofruara.

Së fundmi, u propozua edhe ndryshimi i emërtimit të grupit nga “Enisa Article 19 Expert Group” ne ECATS (European Competent Authorities on Trusted Services), ky ndryshim erdhi si pasoje e heqjes se nenit 19 nga rregullorja eIDAS.
Gjithashtu u propozua që vendet kandidate për të hyrë në Bashkimin Evropian, të cilët e kane të harmonizuar legjislacionin e tyre me rregulloren eIDAS, të kenë të drejtën e votës njësoj si vendet anëtare të BE, në lidhje me vendime të rëndësishme të marra në grupin e eksperteve të ENISA dhe Fesa.
Si përfundim u sugjerua azhurnimi i kuadrit rregullator, specifikisht me standardet e reja te ETSI si dhe u premtua vazhdimi i bashkëpunimit në fushën e shërbimeve të besuara ndërmjet vendeve anëtare te FESA.

 

Buletini i Lajmeve të Sigurisë Kibernetike Mars 2022
AKSK