STRUKTURA E AUTORITETIT KOMBËTAR PËR SIGURINË KIBERNETIKE

DREJTOR I PËRGJITHSHËM
1

DREJTOR I PËRGJITHSHËM...
DREJTORIA E
CERTIFIKIMIT,
POLITIKAVE E LEGJISLACIONIT TË SIGURISË KIBERNETIKE
10

DREJTORIA E...
DREJTORIA E KOORDINIMIT
TË PROJEKTEVE NDËRKOMBËTARE DHE
ZHVILLIMIT STRATEGJIK TË
SIGURISË KIBERNETIKE
11

DREJTORIA E KOORDINIMIT...
DREJTORIA E ANALIZËS SË
SIGURISË KIBERNETIKE
9

DREJTORIA E ANALIZËS SË...
DREJTORIA E
MONITORIMIT DHE REAGIMIT
TË INCIDENTEVE, QENDRËS
OPERACIONALE SOC C-SIRT
33

DREJTORIA E...
DREJTORIA E ANALIZËS
SË PËRPUTHSHMËRISË,
RISKUT DHE KONTROLLIT TË MASAVE TË SIGURISË
KIBERNETIKE
12

DREJTORIA E ANALIZËS...
DREJTORIA E FINANCËS
DHE SHËRBIMEVE
MBËSHTETËSE
9

DREJTORIA E FINANCËS...
SEKTORI I
CERTIFIKIMEVE DHE KONFORMITETIT
4

SEKTORI I...
SEKTORI I
POLITIKAVE TË
SIGURISË KIBERNETIKE
DHE ÇËSHTJEVE LIGJORE
5

SEKTORI I...
SEKTORI I KOORDINIMIT
TË PROJEKTEVE
NDËRKOMBËTARE,
ZHVILLIMIT STARTEGJIK
DHE IDENTIFIKIMIT
7

SEKTORI I KOORDINIMIT...
SEKTORI I STATISTIKËS,
MODELEVE DHE
ANALIZËS SË
INDIKATORËVE
3
SEKTORI I STATISTIKËS,...
SEKTORI I MBROJTJES,
MENAXHIMIT DHE REAGIMIT TË
INCIDENTEVE KIBERNETIKE
4
SEKTORI I MBROJTJES,...
SEKTORI I HETIMIT
TË 
INCIDENTEVE
KIBERNETIKE
4
SEKTORI I HETIMIT...
SEKTORI I MONITORIMIT
TË JASHTËM (SOC)
27
SEKTORI I MONITORIMIT...
SEKTORI I SIMULIMEVE
TË INCIDENTEVE
KIBERNETIKE
5
SEKTORI I SIMULIMEVE...
SEKTORI I ANALIZËS
SË PËRPUTHSHMËRISË
DHE KONTROLLIT
8
SEKTORI I ANALIZËS...
SEKTORI I ANALIZËS
SË RISKUT KIBERNETIK
3
SEKTORI I ANALIZËS...
SEKTORI I FINANCËS
3
SEKTORI I FINANCËS...
SEKTORI I BURIMEVE
NJERËZORE & SHËRBIMEVE
MBËSHTETËSE
5
SEKTORI I BURIMEVE...
Text is not SVG - cannot display