Ligji Nr. 18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”, neni 3, pika 11

Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë neni 117

Vendim nr. 930, datë 18.11.2015 “Për miratimin e strategjisë kombëtare për luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe planit të veprimit”

Ligji nr.155/2015 “Për lojërat e fatit në Republikën e Shqipërisë”

 

*Shënim:

Ky modul është në funksion të platformës për bllokimin e faqeve me përmbajtje të paligjshme/dëmshme, realizimi i së cilës u mundësua nga Ambasada Amerikane.

AKSK