Fushata ndërgjegjësimi

Konferenca Dita e Internetit të Sigurt

Aktivitetet gjatë vitit 2020

Dita Ndërkombëtare e Internetit të Sigurt 2020” #CyberCorner

Dita Evropiane “Për mbrojtjen e fëmijëve nga shfrytëzimi dhe abuzimi seksual”

WOMEN IN TECH

Së bashku për një internet më të mirë  

Takim mbi “Konsultimin e kapitullit për sigurinë e fëmijëve online, në strategjinë kombëtare për sigurinë kibernetike” 

Libri i veprimtarisë së sigurisë në internet: Puno me Sango

Udhëzim për prindërit dhe kujdestarët për Mbrojtjen e Fëmijëve Online

Udhëzime për Mbrojtjen Online të Fëmijëve

Libri I veprimtarisë së sigurisë në internet Udhëzimi I Mësuesve

Udhëzime për industrinë e mbrojtjes në internet të fëmijëve 

Online me Sango

Albanian Cyber Academy- Edicioni III

Albanian cyber Academy 4 th Edition

Cyber Camp

Muaji Europian I Sigurisë

Dita Ndërkombëtare E Internetit Të Sigurt

AKSK