Strategjia kombëtare për Sigurine Kibernetike

Plani i Veprimit 2024-2025 i Strategjisë Kombëtare të Sigurisë Kibernetike 2020-2025


Strategjia Kombëtare për Siguribë Kibernetike 2020-2025


Raport  Monitorimi i Strategjisë Kombëtare për Sigurinë Kibernetike 2022


Raport  Monitorimi i Strategjisë Kombëtare për Sigurinë Kibernetike 2021

 

 

 

 

AKSK