Enterprise Risk Management

Data: 3-5 Qershor 2024
Vendndodhja: Online

Formulari i regjistrimit

Emër/Mbiemër*

Gjinia*
Femër
Mashkull
Tjetër

Mosha*

Email*

Telefoni

Qyteti*

Institucioni ku punoni*

Institucioni/kompania ku punoni i përket industrisë:

Eksperienca në TIK*
Më pak se 1 vit
1-3 vite
3-5 vite
Më shumë se 5

AKSK