Fëmijë të Sigurtë Online

Udhëzues për prindërit mbi sigurinë online të fëmijëve dhe të rinjve


Mbroni privatësinë e fëmijëve tuaj! Video ndërgjegjësuese


Mbroni fëmijët online duke përdorur aplikacionin Google Family Link


Mbroni fëmijët online në platformat e mediave sociale


Quiz: “Sa i sigurt lundron online?”


Aktivitete në Partneritet me ITU


Aktivitete në Partneritet me UNICEF

 

AKSK