Praktikat më të mira në sigurinë dhe higjienën kibernetike

Formulari i regjistrimit

Emër/Mbiemër*

Gjinia*
Femër
Mashkull
Tjetër

Email*

Telefoni

Data e dëshiruar për pjesëmarrje në trajnim:

Qyteti*

Institucioni ku punoni/studioni?*

Institucioni/kompania ku punoni i përket industrisë:

Si keni dëgjuar për ne?
Social Media
Universiteti/punëdhënësi
Reklama

AKSK