Ndërgjegjësime

Aktivitetet gjatë vitit 2022


Aktivitetet gjatë vitit 2021


Aktivitetet gjatë vitit 2020


Dita Ndërkombëtare e Internetit të Sigurt 2020” #CyberCorner


Dita Evropiane “Për mbrojtjen e fëmijëve nga shfrytëzimi dhe abuzimi seksual”


WOMEN IN TECH


Së bashku për një internet më të mirë  


Takim mbi “Konsultimin e kapitullit për sigurinë e fëmijëve online, në strategjinë kombëtare për sigurinë kibernetike” 


Libri i veprimtarisë së sigurisë në internet: Puno me Sango


Udhëzim për prindërit dhe kujdestarët për Mbrojtjen e Fëmijëve Online


Udhëzime për Mbrojtjen Online të Fëmijëve


Libri I veprimtarisë së sigurisë në internet Udhëzimi I Mësuesve


Udhëzime për industrinë e mbrojtjes në internet të fëmijëve 


Online me Sango


Albanian Cyber Academy- Edicioni III


Albanian cyber Academy 4 th Edition

 

AKSK