CSIRT

Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike

      • CSIRT Qeveritar

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit
Infrastrukturat kritike të Informacionit

Metodologji për identifikimin dhe klasifikimin e infrastrukturave kritike dhe infrastrukturave të rëndësishme të informacionit.


Udhëzuesi Stop Ransomware


Program Kontrolli për Operatorët e Infrastukturave Kritike dhe të Rëndësishme të informacionit


Testo sigurinë në institucionin tuaj